Feedback ด้านการประชาสัมพันธ์ - 18/12/2021

เนื่องจากสถานการณ์ โควิด ไม่ทราบตารางการเปิดให้บริการ และต้องมาปฏิบัติภารกิจสอน ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Habour Space @ UTCC ที่จังหวัดภูเก็ตจนถึง วันที่ 9 มกราคม 2565 จึงไม่สามารถนำส่งหนังสือที่ค้างส่งได้ เพิ่งทราบว่าเลยกำหนดส่งและมีค่าปรับ แต่ไม่สามารถrenew ได้เนื่องจากได้ทำการครบสองครั้งแล้ว และไม่สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ได้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ช่วยทำการต่ออายุการยืมให้ในระบบ และขออนุเคราะห์ยกเลิกการปรับเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ตอบ : กำลังตอบคำถาม

Last Updated/responded: 18 ธ.ค. 2564