Feedback ด้านการสืบค้น - 25/01/2022

เรียน คณะผู้บริหารหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ดูแลเว็บไซต์หอสมุด ผมเป็นนิสิตระดับปริญญาเอกต่างมหาวิทยาลัย และใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุดศิลปากรสำหรับค้นคว้ารายการหนังสือและงานวิจัยมานานนับแต่เรียนระดับ ป.ตรี ปัญหาที่ผมประสบคือ ระหว่างที่กำลังดูรายการหนังสือนั้น เว็บไซต์ห้องสมุดจะตัดระบบ และไม่สามารถกด back กลับไปยังหน้าแสดงรายการหนังสือได้ ทำให้เสียเวลาต้องมาไล่ดูใหม่ว่าดูไปถึงรายการไหนแล้ว และยิ่งคำที่ค้นหามีปริมาณหนังสือจำนวนมาก มีหน้าแสดงรายการหนังสือหลายหน้า ก็ยิ่งลำบากหนักกว่าเดิม และยังมาต้องกดเสริชใหม่บ่อยมาก ราวๆ ทุก 10 นาที จากนั้นต้องหาว่า เดิมอ่านไปถึงหน้าใด รายการที่เท่าใด วนไปเช่นนี้ซ้ำๆ จนไม่เข้าใจว่าเหตุใดต้องตั้งระบบเช่นนี้ จากปัญหาดังกล่าว จึงขอความกรุณาผู้บริหารหอสมุด และผู้ดูแลเว็บไซต์หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร คำนึงถึงปัญหาการใช้งานในแง่นี้ และ "ต้อง" ปรับปรุงระบบ ไม่ให้ตัดหน้าจอระหว่างผู้ใช้งานกำลังใช้งานเว็บไซต์อยู่ หรือควรกำหนดระยะเวลามากขึ้น เช่น หากผู้ใช้งาน "ไม่ได้ใช้งาน" หน้าเว็บไซต์ที่แสดงรายการหนังสือ "เกินกว่า 30 นาที" จึงตัดระบบ ไม่ใช่ตัดตลอดเวลาแม้ว่าเปิดหน้าจอและกำลังจะใช้งานอยู่ก็ตาม จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานเลขานุการตอบ : กำลังตอบคำถาม

Last Updated/responded: 25 ม.ค. 2565