Notice: Undefined index: page in G:\inetpub\wwwroot\academician\expert.php on line 18 SU Intellectual

SU Intellectual

สาขาวิชา :   การออกแบบภายใน  / เครื่องเคลือบดินเผา  / จิตรกรรม  / ทฤษฎีศิลป์  / ทัศนศิลป์  / เทคนิคสถาปัตยกรรม  / โบราณคดี  / ประติมากรรม  / ประยุกตศิลปศึกษา  / ประวัติศาสตร์ศิลปะ  / ภาพพิมพ์  / ภาษาตะวันออก  / ภาษาฝรั่งเศส  / มานุษยวิทยา  / ศิลปสถาปัตยกรรม  / ศิลปะไทย  / สถาปัตยกรรม  / สื่อผสม  / ออกแบบเครื่องแต่งกาย  / ออกแบบเครื่องประดับ  / ออกแบบนิเทศศิลป์  / ออกแบบผลิตภัณฑ์  / ออกแบบและวางผังเมือง  /

 

รายการทั้งหมด 5 รายการ
ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต

ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต

Teerawat Ngarmchuachit
รองศาสตราจารย์
คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
ประภากร สุคนธมณี

ประภากร สุคนธมณี

Prapakorn Sukonthamanee
รองศาสตราจารย์
คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
ปรีชา ปั้นกล่ำ

ดร. ปรีชา ปั้นกล่ำ

Preecha Punklum, Ph.D.
รองศาสตราจารย์
คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง

ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง

Praiwan Dakliang
รองศาสตราจารย์
คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์

สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์

Sompong Saengaramroungroj
อาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, object given in G:\inetpub\wwwroot\academician\expert.php on line 310 Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, object given in G:\inetpub\wwwroot\academician\expert.php on line 311