เป็นโปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ใช้อ้างอิงเมื่อทำผลงานวิชาการ หรือบทความวิชาการ หรือวิทยานิพนธ์ สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร เช่น Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, OpenOffice เพื่อแทรกรายการเอกสารอ้างอิงในไฟล์ word

โปรแกรม EndNote เป็นสิทธิใช้งาน (Site license) เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น EndNote 20 เป็นโปรแกรมล่าสุด

ดาวน์โหลด