ค้นหางานวิจัย บทความ วารสาร e-book peer review ภาพ จากงานฐานข้อมูลออนไลน์หอสมุดบอกรับ สามารถใช้ login ผ่าน OpenAthens เพียงลงชื่อเข้าใช้ (login) เพียงครั้งเดียว (SSO) ผ่านหน้าเว็บ portal โดยใส่ username ของมหาวิทยาลัย (นามสกุล_ชื่อตัวอักษรวแรก) และรหัสผ่าน
Explore for researches, articles, journals, peer-reviewed articles, e-books, and images in the online database. Access is facilitated via OpenAthens, allowing users to log in with Single Sign-On (SSO) through the university's portal website, using user's username (surname_name, first letter) and password just once.

สามารถ Sign in ผ่าน OpenAthens (https://my.openathens.net)
Sign in via OpenAthens (https://my.openathens.net)

ใช้งานง่าย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม เพียง Sign in ผ่านหน้าเว็บ OpenAthens
Easy to use without installing the program, just sign in through the OpenAthens web page.

เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว แนะนำให้จัดเก็บใน EndNote ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดเก็บบรรณานุกรมและจัดเก็บไฟล์ต่าง ๆ เช่น Fulltext ในรูปแบบ pdf ไฟล์ PowerPoint ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ เป็นระบบ ทำให้สามารถนำข้อมูลที่ได้จัดเก็บแล้วนำไปใช้อ้างอิง และทำรายการบรรณานุกรมในผลงานวิชาการ หรือบทความวิชาการ หรือวิทยานิพนธ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น สะดวก และประหยัดเวลา รวมทั้งสามารถเปิดอ่านไฟล์ที่ได้เก็บไว้อีกด้วย
Once you get the information you need, it is recommended to store it in EndNote, a software designed for organizing bibliographic data and storing various file formats, including PDFs, PowerPoint files, images, audio, and video files. This system enables the efficient retrieval and utilization of stored information, facilitating the creation of bibliographic references in academic work, research articles, or theses. It not only streamlines the process but also allows easy access to the stored files.

ที่สำคัญโปรแกรม EndNote สามารถทำร่วมกับ Microsoft Word ได้
EndNote is compatible with Microsoft Word.

Sign in OpenAthens

QR Code link to OpenAthens web

คู่มือใช้งาน OpenAthens


ฐานข้อมูลออนไลน์ให้บริการ

2ebook.com

2ebook.com P

Academic Search Ultimate

Academic Search Ultimate

ACM Digital Library

ACM Digital Library

ACS Publications

ACS Publications

Directory of Open Access Journal

Directory of Open Access Journal

Ebook Central

Ebook Central

Discovery Service

EBSCO Discovery Service

emerald insight

emerald insight

Engineering Source

Engineering Source

Ebook Central

Gale Academic OneFile Select

GALE EBOOKS

Gale eBooks

IEEE

IEEE

JSTOR

JSTOR

ScienceDirect

ScienceDirect

Scopus

Scopus

Springer Link

Springer Link

TDC

TDC - ThaiLIS P