เมื่อผู้ใช้บริการต้องการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ที่สำนักหอสมุดให้บริการจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเชื่อมต่อผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัยก่อน
When users wish to access information from diverse online databases beyond Silpakorn University's network, users are required to establish a connection through the university's VPN.

ฐานข้อมูลที่ไม่ต้องเชื่อมต่อ SU VPN
Database that does not require a SU VPN connection are listed as follows:

 1. OPAC
 2. DOAJ
 3. PMC
 4. Matichon e-Library ต้อง login เข้าใช้งาน โดยสามารถติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่หอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต
  (Matichon e-Library, users must log in by themselves first. Users can contact the library on each campus to request a password. )
 5. TDC ต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้
  TDC, all users must be a member before downloading a full-text paper.

ฐานข้อมูลที่หอสมุดบอกรับ จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Check Point Capsule VPN บน Windows 10 และโปรแกรม EndPoint Security VPN บน macOS
The database that SULIB provided requires the installation of Check Point Capsule VPN on Windows 10 and EndPoint Security VPN on macOS.

ขั้นตอนการติดตั้งและกำหนดค่า เพื่อเชื่อมต่อ SU VPN
Installation and configuration steps to connect SU VPN

 • ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์ Check Point Capsule VPN บน Windows 10 หรือ EndPoint Security VPN บน macOS
  Step 1 Download the Check Point Capsule VPN file on Windows 10 or EndPoint Security VPN on macOS.

 • ขั้นตอนที่ 2 กำหนดค่าการเชื่อมต่อ SU VPN
  Step 2 Configure SU VPN connection

 • ขั้นตอนที่ 3 กำหนดค่า Proxy
  Step 3 Configure Proxy Settings

หลังจากติดตั้งและกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ จะต้องเชื่อมต่อ SU VPN และเปิดการใช้งาน Proxy
Once installed and configured all settings, to access the online database, it is necessary to connect to the SU VPN and activate the Proxy.

หลังจากใช้งานเรียบร้อยแล้วให้ปิดการใช้งาน Proxy และยกเลิกการเชื่อมต่อ SU VPN ทุกครั้ง
After using, disable Proxy and disconnect SU VPN every time.