เมื่อผู้ใช้บริการต้องการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ที่สำนักหอสมุดให้บริการจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเชื่อมต่อผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัยก่อน

ฐานข้อมูลที่ไม่ต้องเชื่อมต่อ SU VPN

  1. OPAC
  2. DOAJ
  3. PMC
  4. Matichon e-Library ต้อง login เข้าใช้งาน โดยสามารถติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่หอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต
  5. TDC ต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้

ฐานข้อมูลที่หอสมุดบอกรับ จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Check Point Capsule VPN บน Windows 10 และโปรแกรม EndPoint Security VPN บน macOS

ขั้นตอนการติดตั้งและกำหนดค่า เพื่อเชื่อมต่อ SU VPN

  • ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์ Check Point Capsule VPN บน Windows 10 หรือ EndPoint Security VPN บน macOS
  • ขั้นตอนที่ 2 กำหนดค่าการเชื่อมต่อ SU VPN
  • ขั้นตอนที่ 3 กำหนดค่า Proxy

หลังจากติดตั้งและกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ จะต้องเชื่อมต่อ SU VPN และเปิดการใช้งาน Proxy

หลังจากใช้งานเรียบร้อยแล้วให้ปิดการใช้งาน Proxy และยกเลิกการเชื่อมต่อ SU VPN ทุกครั้ง