SE-ED E-Library สามารถเข้าใช้งานได้ โดยสมัครสมาชิกได้ที่นี่ (ใช้ e-mail @su.ac.th ในการสมัครสมาชิก)
เมื่อสมัครแล้วจะได้รับรหัสผ่านส่งไปทาง e-mail ที่ได้ให้ไว้


สมัครสมาชิก

  • สามารถยืม e-book ได้ครั้งละ 3 เล่ม
  • ระยะเวลาในการยืม e-book 10 วันต่อเล่ม
  • สามารถใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ หรือ Android App หรือ App Store
  • รายชื่อ e-book ใน SE-ED E-Library

 

เข้าใช้งาน SE-ED E-library

คู่มือการใช้งาน