ขั้นตอนการใช้งาน EndNote

(วันที่ 26 เมษายน 2564)

1. สร้าง library และนำข้อมูลอ้างอิงเข้า

  • นำเข้าโดยเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง
  • นำเข้าจาก OPAC
  • นำเข้าจากฐานข้อมูลออนไลน์
  • นำเข้าจากไฟล์ PDF

2. นำข้อมูลอ้างอิงเข้าโปรแกรม Word Processing เช่น Microsoft Word

3. covert ข้อมูลอ้างอิงในไฟล์ Word เป็น Plain Text เพื่อส่งไฟล์เผยแพร่

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib Demo Images: Unsplash