facebook
twitter
logotype
img1
img2
img3

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556

กลวิธีการใช้ภาษาในงานประพันธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

          กาญจนา  ต้นโพธิ์

การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีซีดีรอมและเว็บไซต์ประกอบชุด Projects: Plays & Learn 1 & 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ

          สุกัญญา  เรืองจรูญ

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้านการค้าชายแดนของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          ศักดิ์สุริยา  ไตรยราช

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล

          มาเรียม  นิลพันธุ์, ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย และ อธิกมาส  มากจุ้ย

ภูมิปัญญาการสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ในล้านนาเพื่อการสร้างสรรค์พระพุทธปฏิมาร่วมสมัย

          ทิพวรรณ  ทั่งมั่งมี

การใช้สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในจังหวัดนครปฐม

          ระเบียบ  สุภวิรี

การท่องเที่ยวลูกผสมเชิงนิเวศผจญภัยและความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว : บทเรียนจากสองแพรกหมู่บ้านเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า

          อารีย์  ถิรสัตยาพิทักษ์ และ ชัยนันท์  ไชยแสน

กระบวนการและผลลัพธ์การนำนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติในเมืองท่องเที่ยวภูเก็ต

          ประภา  นัครา

การปะทะประสานระหว่างเศรษฐกิจประชาชนกับเศรษฐกิจทุนนิยม : กรณีศึกษาตลาดในลุ่มน้ำท่าจีน - แม่กลอง

          สุวิดา  ธรรมมณีวงศ์

คุณธรรมกับการพัฒนาเศรษฐฏิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

           วีระศักดิ์  สมยานะ

การเกิดขึ้นและพัฒนาการของนักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส

           มัทนา  เจริญวงศ์ และ อาภาพรรณ  ทองเรือง

ทัศนศิลป์วัดมังกรกมลาวาส

           พระธวัชชัย  แก้วสิงห์

 

ภาพพญายมในศิลปะญี่ปุ่นระหว่างสมัยคามาคุระถึงเอโดะ

 

           น้ำใส  ตันติสุข

 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรอบแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติสำหรับประเทศไทย

 

           ภูริวัจน์  เดชอุ่ม

 

 

ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงการศึกษาของไทยครั้งใหญ่อีกแล้ว

 

           เอกวิทย์  ณ ถลาง

 

 

blue-up-arrow