พระที่นั่งบนกำแพงพระบรมมหาราชวัง


1. พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

grand palace2

ที่ตั้งพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท
ที่มา : จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุง รัตนโกสินทร์และจากการวิเคราะห์

พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาทตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูเทวาพิทักษ์และประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ เป็นพระที่นั่งยอดปราสาทตั้งอยู่บนฐานสูงมีอัฒจันทร์ขึ้น 2 ตอน คือ อัฒจันทร์ด้านเหนือและใต้เป็นทางขึ้นจากพื้นสู่ฐาน จากฐานมีอัฒจันทร์ขึ้นสู่พระที่นั่งทั้งทางตะวันออก ตะวันตก เหนือ และใต้ ด้านตะวันออกมีพระเฉลียงไม้ สร้างขึ้นในพุทธศักราช 2492 เป็นสีหบัญชรสำหรับเสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

 

grand palace3     grand palace1

 พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท (อดีต ) 
ที่มา : จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์

  

 พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท (ปัจจุบัน)
ที่มา : เว็บไซต์มรดก ไทย

พระที่นั่งองค์นี้เดิมสร้างในรัชกาลที่ 1 เรียกว่า “พลับพลาสูง” ถึงรัชกาลที่ 3 โปรดให้รื้อและสร้างใหม่และทรงพระราชทานนามว่า “พระที่นั่งสุทธาสวรรย์” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนเป็น “ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท”

2. พระที่นั่งไชยชุมพลพ
ตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านตะวันออกข้างประตูสวัสดิโสภา เป็นพระที่นั่งชั้นเดียวยกพื้นสูง มีทางขึ้นลงด้านในกำแพง 2 ทาง คือ ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ สร้างในรัชกาลที่ 4 ประมาณพุทธศักราช 2400 สำหรับประทับทอดพระเนตรขบวนแห่พระยายืนชิงช้า ในพระราชพิธีตรียัมปวาย และทอดพระเนตรการฝึกทหาร

grand palace5

พระที่นั่งไชยชุมพล (อดีต )
ที่มา : จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์

 

grand palace4   grand palace6

ภาพแสดง พระที่นั่งไชยชุมพล (ปัจจุบัน)

 บรรณานุกรม

กรมศิลปากร. จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525.

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
Designed by themescreative.com