สะพานเจริญศรี 34 (The Charoen Sri 34 Bridge)

bridge-charoensri34 clip image002ที่ตั้ง
เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมตรงบริเวณวัดบุรณศิริมาตยาราม ถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเข้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประวัติ
สร้างในพ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานทรัพย์เท่าพระชนมวารให้กรมสุขาภิบาลสร้างเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 34 พรรษา  กรมสุขาภิบาลเป็นผู้ดำเนินการสร้าง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2457 พระราชทานนามว่า “ สะพานเจริญศรี 34” (ตัวเลขข้างท้าย คือ เลขแสดงพระชนมพรรษา

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญ
เป็นสะพานขนาดกลาง โครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ราวสะพานทั้งสองข้างเป็นลูกกรงปูนปั้นที่มีลักษณะงดงามมาก เชิงสะพานมีเสาปูนหล่อ 4 เสาประดิษฐานเป็นรูปพานมีเฟืองอุบะแบบตะวันตกที่แท่นเสามีเลข 4 หมายถึง ปีที่ 4 แห่งการครองราชย์และเป็นลำดับที่ 4 ที่สร้างขึ้นในรัชกาล ที่กลางสะพานมีจารึกนามสะพานและปีพุทธศักราชที่สร้างเสร็จ เหนือจารึกนี้เป็นแผ่นจารึกพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. ปัจจุบันพระปรมาภิไธยนี้เลือนหายไปเหลือแต่กรอบ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนสะพานเจริญศรี 34 เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 61 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2518

bridge-charoensri34 clip image002 0003จารึกนามสะพานและปีที่สร้างเสร็จ

bridge-charoensri34 clip image002 0000ลวดลายลูกกรงปูนปั้นที่ราวสะพาน
bridge-charoensri34 clip image002 0001ลวดลายลูกกรงปูนปั้นที่ราวสะพาน bridge-charoensri34 clip image003
 เสาปูนหล่อป็นรูปพานมีเฟืองอุบะ

 

บรรณานุกรม
ศิริชัย นฤมิตรเรขการ. สะพานเก่ากรุงเทพ. กรุงเทพฯ : สยามสมาคม, 2520. 

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
Designed by themescreative.com