สะพานหก (The Hoke Bridge)

ที่ตั้ง
bridge-hoke clip image002 0000ทอดข้ามคลองหลอดบริเวณหลังกระทรวงกลาโหม เป็นสะพานเชื่อมต่อถนนหลักเมืองกับถนนแพร่งนรา อยู่ระหว่างแขวงพระบรมมหาราชวังกับแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประวัติ
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 จากชื่อของสะพานแสดงว่าครั้งหนึ่ง ณ ที่นี่เคยมีสะพานแบบที่พื้นสะพาน "หก" หรือ ยกขึ้นแยกจากกันได้ทำนองเดียวกับสะพานเก่าข้ามคลองหลอดที่หน้ากระทรวงมหาดไทย สะพานหกที่ข้ามคลองด้านหลังกระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงรูปทรงเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับการเดินรถรางข้ามคลองคูเมืองเดิม

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญ
เป็นสะพานคอนกรีตสำหรับคนเดินข้าม ขนาดกว้าง 4.40 เมตร ยาว 17.65 เมตร มีลักษณะคล้ายคลึงกับสะพานปีกุน คือ คานสะพานโค้ง ตัวสะพานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นสะพานด้านถนนอัษฎางค์เป็นบันไดครึ่งวงกลม ส่วนอีกด้านมีบันไดอยู่ระดับเดียวกับถนนเนื่องจากมีการยกระดับถนนสูงขึ้น จุดเด่นของสะพานอยู่ที่เสาสี่มุมสะพานเป็นเสาคอนกรีตแบบเซาะร่อง หัวเสาเป็นทรงถ้วยประดับช่อมาลา ปัจจุบันไม่ปรากฏให้เห็นแล้ว แต่ยังมีชิ้นส่วนของลวดลายประดับปูนปั้นและฐานเสาสี่มุมที่คล้ายคลึงกันกับสะพานปีกุนที่อยู่ใกล้เคียงกัน

 

ตัวจบบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างราวสะพานและเสา และลวดลายบริเวณเชิงสะพาน ตัวจบบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างราวสะพานและเสา และลวดลายบริเวณเชิงสะพาน
 ตัวจบบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างราวสะพานและเสา และลวดลายบริเวณเชิงสะพาน (สภาพในปัจจุบัน)
ที่มา : การสำรวจ

บรรณานุกรม
กรมศิลปากร. รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : งานผังรูปแบบ ฝ่ายอนุรักษ์โบราณสถาน กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2538.
ศิริชัย นฤมิตรเรขการ. สะพานเก่ากรุงเทพฯ (Old bridges of Bangkok). กรุงเทพฯ : สยามสมาคมฯ, 2520.

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
Designed by themescreative.com