กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)

                                                                               unicef1

ที่ตั้ง
ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อาณาเขต
ทิศเหนือ        จรด   ที่ดินเอกชน
ทิศใต้            จรด   บริเวณเชิงสะพานปิ่นเกล้า
ทิศตะวันออก   จรด   ถนนพระอาทิตย์
ทิศตะวันตก     จรด   แม่น้ำเจ้าพระยา

ประวัติ
อาคารที่ตั้งกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) แต่เดิมเป็นวังของกรมหลวงสวัสดิวัดนวิศิษฏ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 แต่เดิมเจ้านายพระองค์นี้ประทับอยู่ ณ วังริมถนนพระรามที่ 1 ฟากเหนือ ต่อมาเมื่อได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอในสมัยรัชกาลที่ 7 จึงได้ย้ายมาประทับที่วังนี้ ภายหลังปี พ.ศ. 2476 กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์เสด็จไปประทับที่ปีนังและสิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2478 กรมหลวงสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าชายสวัสดิโสภณ ทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ เมื่อปี พ.ศ. 2466 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 ทรงเป็นต้นราชสกุลสวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญ
วังกรมหลวงสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ตั้งหันหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ออกแบบโดยหม่อมเจ้าสมัยเฉลิม ตัวอาคารสร้างแบบก่ออิฐถือปูนสูง 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยาผสมทรงมนิลามุงด้วยกระเบื้องว่าว ด้านหน้าและด้านหลังอาคารมีจั่วเปิดได้ เครื่องบนเป็นไม้ เสามุขชั้นบนเป็นเสาแปดเหลี่ยม ตอนบนของเสามีลวดลายแบบคอรินเธียนของกรีก เสามุขชั้นล่างเป็นเสาเหลี่ยมเซาะร่องตามแนวขวางของต้นเสา กรอบหน้าต่างชั้นบนเป็นกรอบโค้งปูนปั้น ส่วนบนเลียนแบบการก่อสร้างด้วยเสาหินคือมี Key Stone บานหน้าต่างชั้นล่างเป็นบานไม้ลูกฟักกระดานดุน ผนังประดับด้วยเสาอิงอาคารซึ่งมีแนวเซาะร่องตามแนวนอนของผนังโดยตลอด ส่วนกลางของผนังมีลวดลายบัวประดับ ปัจจุบันวังกรมหลวงสวัสดิวัดนวิศิษฏ์กลายเป็นที่ทำการของกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)

 unicef7

มุขด้านข้างของอาคาร

 unicef3

ผนังประดับด้วยเสาอิงอาคาร
และลวดบัวประดับชายคาประดับด้วยลายฉลุไม้

 unicef2

กรอบหน้าต่างชั้นบนเป็นกรอบโค้งปูนปั้น

บรรณานุกรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ถนนสายวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : สำนักงาน,2545
ประมวลภาพวังและตำหนัก. กรุงเทพฯ : บริษัท ไตร-สตาร์ พับลิชชิ่ง, 2538.
ส.พลายน้อย. เล่าเรื่องบางกอก 2. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2544.
อรสรวง บุตรนาค. เกาะรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.ที.พี.เวิลด์ มีเดีย จำกัด, 2542.

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
Designed by themescreative.com